Brottmål

Alwå Advokatbyrås medarbetare förordnas ofta av tingsrätten som målsägandebiträde, offentlig försvarare och särskild företrädare för barn.

 

Offentlig försvarare

Som misstänkt för ett brott har man i vissa fall rätt att få en offentlig försvarare redan under förundersökningen eller inför en eventuell rättegång, exempelvis på grund av personliga förhållanden, om brottet ger annan påföljd än böter eller villkorlig dom eller om det finns andra särskilda skäl på grund av målet .

Åklagaren begär att en offentlig försvarare ska utses hos domstolen. Domstolen beslutar om en offentlig försvarare ska förordnas. Om åtal redan är väckt kan man vända sig direkt till domstolen för att få en offentlig försvarare under rättegången.

En advokat får förordnas som offentlig försvarare. Den offentlige försvararen medverkar vid polisförhör samt vid tingsrättens förhandlingar i målet.

Vid rättegången avgör domstolen om den misstänkte själv ska stå för kostnaderna för den offentlige försvararen eller om kostnaden ska stanna på staten.

 

Målsägandebiträde

Om du har utsatts för ett brott kallas du för målsägande i domstolsprocessen. I viss fall har du rätt till ett målsägandebiträde.

Målsägandebiträde förordnas av tingsrätten när förundersökning har inletts av polisen. Målsägande behöver inte betala något för målsägandebiträdets arbete.

Rollen som målsägandebiträde innefattar att ta tillvara på målsägandens intressen som brottsoffer och kan till exempel innebära att målsägandebiträdet för målsägandens skadeståndstalan vid domstolen, medverkar vid polisförhör samt vid tingsrättens förhandlingar i målet.

Särskild företrädare för barn

En särskild företrädare för ett barn kan utses när en vårdnadshavare, eller någon som vårdnadshavaren står i ett nära förhållande till, misstänks för brott mot barnet.

Åklagaren ansöker hos domstolen om särskild företrädare för barn. Domstolen kan tillfälligt (interimistiskt) förordna en särskild företrädare utan att vårdnadshavaren får veta det, om det är nödvändigt för att barnets rätt ska kunna tas tillvara.

Den särskilda företrädaren ska, i stället för barnets vårdnadshavare, ta tillvara barnets rätt under förundersökningen och i rättegång. Barnet behöver inte betala något för den särskilde företrädarens arbete.

 

Public defender

A suspect for a crime has, in certain cases, the right to a public defender. Some suspects have the right to a public defender already during the preliminary investigation.

The suspect have the right to a public defender if there is a need for it considering the circumstances of the crime, if there is a different penalty than fine or suspended probation or if there are certain circumstances on the basis of the case due to personal reasons. The assignment of being a public defender includes among other things supporting the suspect at police investigations and appear in the court during proceedings in the case.

The Prosecutor requests that the public defender is appointed by the court.

Legal counsel – crime victims

If you are the victim of a crime you have, in some cases, the right to a legal counsel. The role of counsel involves protecting Your interests as a victim, and may for example mean that we help you claim compensation for damages before the court, support you in the police investigation and also appear in the District court proceedings in the case.

The legal counsel is appointed by the district court only when the preliminary investigation has been launched by the police. As a legal counsel you get paid by the government and therefore there are no fees for you as crime victim. If the accused get convicted may he or she get obliged to pay the costs for the legal counsel to the government in certain cases.

 

Special representative for children

In a situation where a guardian, or someone close to the guardian, is suspected for a crime against the child of the guardian the child may have a special representative.

The special representative shall, instead of the guardian, protect the rights of the child during preliminary investigations and proceedings in court. The special representative will be paid by the government and will cost nothing for the child. If the accused is convicted of the crime he or she might be obliged to pay back the costs for the special representative to the government.

The prosecutor applies for a special representative for the children at the court. The court may temporarily (interlocutory) prescribe a special representative without the guardian knowing about it, if it is necessary to protect the interest of the child.