Familjerätt

Alwå Advokatbyrå AB är verksam på familjerättens område. Vi upprättar handlingar som underlättar för familjens juridiska långsiktiga planering.

Med vår särskilda affärsjuridiska kompetens biträder vi klienten med arvsskifte och bodelningar där företag och fastighetsvärderingar ingår. Vi biträder även såsom bodelningsförrättare i internationella dödsbon samt vid bodelningsärenden.

Vidare åtar vi oss uppdrag i ärenden om arvsskifte, bodelning, bouppteckningar, boutredningar, vårdnad-, boende och umgänge med barn och testamenten.

 

Family and inheritance law

Alwa Law Firm is specialized in family law. We prepare documents that facilitate the family’s legal long term planning.

With our specific business law expertise, we assist the client with inheritance and divisions of estate where businesses and property values are included. We also assist such as division of property officiate in international estates and in the division of property cases.

Furthermore, we undertake assignments in cases of inheritance, division of property, estate inventories, estate administration, custody, residence and contact with children and wills.